Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност

Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност

Турбомоторс ООД е бенефициент по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (АДПБФП) по процедура BG16RFOP002-2.073 „ПОДКРЕПА НА МИКРО И МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19“ , предоставена от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020.

Share this post


Call Now Button